Játékszabályzat

Fürdőzés a Krk-szigeten Baska

 
1.    A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az Adria-Holiday Kft. (3530 Miskolc, Városház tér 22. Engedélyszám: U-000412, Tel: 46/528- 588, www.legjobbutak.hu). Társaságunk az elégedett ügyfeleink és a kínálatunkkal elégedett jövőbeni partnerek számára rendez nyereményjátékot.
 
2. A Nyereményjáték címe: Fürdőzés a Krk-szigeten Baska nyereményjáték
 
3.    A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek
A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött  természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.
A Játékból ki vannak zárva:
- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
- a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 §-ban meghatározott hozzátartozói;
azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatók, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.
 
4. A Játék időtartama
A játékban való részvételre 2020. május 27. és 2020. június 14. 24.00. között van lehetőség. Sorsolás: 2020. június 15.
 
5. A Játék mechanizmusa
Minden olyan személy, aki megfelel a 3. pontban leírtaknak az alábbi feltételeket kell teljesíteni:
- A játékos a Játék időtartama alatt követi a „legjobbutak.hu” Facebook oldalt. Az oldal az alábbi linken elérhető: https://www.facebook.com/legjobbutak.hu/
- A játékos feliratkozik a hírlevél listára az alábbi linken: https://legjobbutak.hu/ 
-  A Játékra felhívó Facebook posztra kommentben megjelöli a helyes választ
- Megosztja a bejegyzést
A nyertességről e-mailben értesítjük a nyertest és közzétesszük a legjobbutak.hu Facebook oldalán.
Ezzel egyúttal elfogadja a jelen leírásban (”Leírás”) foglalt valamennyi rendelkezést. (továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
A Játékos kizárólag saját e-mail címével jogosult részt venni a játékban. A játék során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a szervező mindennemű felelősségét kizárja.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama egyszer vehet részt a játékban.
 
6. Sorsolás
A sorsolás időpontja: 2020. június 15. A Nyertest az általa regisztrált e-mail címen értesítjük, illetve Facebook oldalon tesszük közzé 24 órán belül.
A beérkezett e-mail címekből a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján dönti el szervező a nyertes személyét.
 
7.    Nyeremény
2 fő részére az Adria-Holiday Utazási Iroda által szervezett Fürdőzés a Krk-szigeten Baska elnevezésű programján való részvétel 2020. július 10-én
A nyeremény készpénzre nem váltható, át nem ruházható. A szervező a Nyereményről értesítőt küld a játékos által megadott e-mail címre. A játékos, amennyiben regisztrációkor helytelen e-mail címet adott meg, a szervezőt nem terheli felelősség.
Előre nem látható események bekövetkeztekor a szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, azonos értékben.
Amennyiben a nyertes valamilyen oknál fogva, (a nyertes hibájából) nem reagál az e-mailben történő megkeresésre 3 munkanapon belül, illetve nem felel meg a nyerés feltételeinek, a szervezőnek jogában áll egyszer újra sorsolni egy második nyertest.
 
8.    A nyeremény átadásának/átvételének feltételei
A Nyertesnek nyilatkoznia kell 5 napon belül kiértesítést követően, hogy szándékozik-e átvenni nyereményét a megadott feltételek szerint. Amennyiben ezt nem vállalja, illetve arról 72 órán belül nem nyilatkozik, abban az esetben haladéktalanul újabb sorsolást tart a Szervező.
A nyereményről való lemondását írásban, 72 órán belül Szervező felé meg kell tennie.
Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítésre semmilyen formában nem jelez vissza, úgy a Nyertes Játékos kizárásra kerül, és Szervező haladéktalanul újabb sorsolást tart.
 
9.    A szervező jogai
Amennyiben a játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy törölje.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki
a)    az ajándéksorsolás internet oldalának feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni
b)    visszaél más játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).
A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a szervező teljesíti. A szervező az ajándéksorsolásban való részvétel lehetőségét a hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
 
10.    Általános rendelkezések
A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A szervező a játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli.
A szervező a játékos adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a bejelentett adatfeldolgozót. A játékosok a játékban való részvétellel egyben hozzájárulnak adataiknak a jelen Játékszabályzathoz tartozó adatkezelési hozzájárulásban rögzített módon történő kezeléséhez. A játékosok az adatkezeléssel, illetve annak megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdéssel a szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címeken:
Adria-Holiday Kft
3525 Miskolc
Városház tér 22.
Tel: 46/528-588
E-mail: utazas@legjobbutak.hu
Engedélyszám: U-000412
 
11.    Egyéb
Az ajándéksorsolás hivatalos weboldalának címe:  www.legjobbutak.hu
A szervező nem oszt szét a jelen játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.