Utazási feltételek

UTAZÁSI FELTÉTELEK

Utazási feltételek az Adria Holiday Utazási Iroda által szervezett utazásokra 2020. március 16-tól

1. Az ADRIA-HOLIDAY KFT. 3530, Miskolc, Városház tér 22.,

továbbiakban (Iroda) által szervezett utazásokra, szolgáltatásokra a Ptk. 6:238 – 6:250 § és a 6:254 §-ban valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak az irányadók.  Az Adria-Holiday Kft adatai:

Székhelye: 3530, Miskolc, Városház tér 22., Tel/Fax: 46/528-588, 528-589

Telephely 1.: 3530, Miskolc, Széchenyi út 46., Tel/Fax: 46/508-688, 508-689. Ügyeleti telefon: 06/20/2038831

E-mail: adriaholiday@adriaholiday.hu; Web: www.adriaholiday.hu

Adószám: 13099505-2-05, Cégj.sz.: 05-09-030608, az Iroda engedélyszáma: U-000412, Banksz.: OTP BANK Nyrt. 11734004-20467221-00000000 Képviselője: Polyefkó Péter

Az Adria-Holiday Kft utazásszervező.

Az Iroda működéséhez előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött az Európai Utazási Biztosító Zrt. (Címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38, tel: 06-1-452-3313). A vagyoni biztosíték területi hatálya az Iroda által Magyarországról külföldre szervezett utazások és a belföldi utazások. A Magyarországról külföldre szervezett utazások biztosítás kötvényszáma KT-KE-789-20201204  összege 23.532 ezer Ft (huszonhárom-millió-ötszázharminckétezer forint) és 2.354 ezer Ft (kétmillió-háromszázötvennégyezer forint), belföldre szervezett utazások biztosítás összege 857 ezer Ft (nyolcszázötvenhétezer forint) és 100 ezer Ft (egyszázezer forint), célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése. Ezen kívül az ADRIA-HOLIDAY Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Utazó által befizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az Utazók szállítása a csomag részét képezi, őket hazaszállítsa.

 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÉS DÍJFIZETÉS

2. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az Utazó a szolgáltatást megrendelte, az előleget befizette, az Iroda a megrendelést elfogadta és a jelentkezést nyilvántartásba vette. Az Utazó jogosult a szerződés egy példányára. Az Utazó az utazás megrendelésével egyidejűleg részvételi díj előleget fizet, mely az utazás részvételi díjának 40%-a. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási Iroda más Utazónak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedékes, kivéve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. A hátralék befizetésével kapcsolatban az Iroda külön értesítést nem küld. Amennyiben az Utazó ezen feltételt nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba, és az Iroda azt az Utazó által történt felmondásnak tekintheti. Ebben az esetben az Iroda jogosult az utazási feltételekben meghatározott bánatpénzt felszámítani és érvényesíteni.

3.Amennyiben az Utazó közvetítőnél fizette be az előleget, vagy a teljes díjat, úgy jogosult az utazásszervezőnél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett összeg megérkezett-e az Irodához.

4.Az utazási szerződés részét képezi az Iroda által kiállított foglalás visszaigazolása, és az Iroda által elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett ajánlata. A feltételek együttesen tartalmazzák az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét, részvételi díját. Az utazási ajánlatban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban szereplő programokra és a részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjakra. Bármely változásról az Iroda írásban köteles tájékoztatni az Utazót, kivéve, ha ez az idő rövidsége miatt (pl. azonnali intézkedés esetén), illetve a helyszín (pl. az Iroda tudomása szerint nem kapná meg az Utazó az értesítést) miatt nem lehetséges.

5.Az Iroda az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utazóknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utazók részére nem biztosíthatók. Körutazásoknál, városlátogatásoknál a programok sorrendjének változtatási jogát fenntartjuk.

6.Az Irodát nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az Iroda az utazási szerződés feltételeit indokolt esetben egyoldalúan módosíthatja. A módosításról az Iroda írásban tájékoztatja az Utazót.

7.Amennyiben az Iroda az utazás megkezdése előtt jelentős mértékben megváltoztatja az utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy azt nem tudja teljesíteni, úgy az Utazó az erről szóló értesítésben meghatározott időn belül:

 - jogosult a változtatást elfogadni (ebben az esetben a változtatásnak megfelelően értelemszerűen módosul az utazási szerződés), vagy

- jogosult az utazási szerződést felmondani (ebben az esetben az Iroda a felmondás beérkezésétől számított 14 napon belül visszafizeti az Utazó által vagy a nevében befizetett összeget).

Amennyiben az Utazó bármilyen ok miatt elmulasztja az értesítésben meghatározott válaszadási határidőt, úgy az utazási szerződést módosítottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

8.Az utazási feltételek 2020. március 16-án lépnek hatályba, visszavonásáig érvényesek, és a 2020. március 16-án vagy utána megkötött utazási szerződésekre kell őket alkalmazni.

9.Az Iroda a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt néhány nappal a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet küld az Utazónak, melyet az indulás előtt az Iroda képviselőjének be kell mutatni. Ha az Utazó a részvételi jegyet bármilyen ok miatt nem tudja bemutatni az Iroda képviselőjének, úgy az utazáson nem vehet részt, az Utazó szerződésszegésének minősül és az Iroda jogosult az Utazó szerződésszegése miatt keletkezett kárainak és költségeinek megtérítését követelni az Utazótól. Az Utazó csak a részvételi jegyen lévő szolgáltatások igénybevételére jogosult.

10.Az Utazó jogosult az utazási szerződésben megjelölt utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az Utazó köteles erről az Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezésből eredő igazolt többletköltségeket az engedményes viseli, az Utazó az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségei alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes átvállalta.

11.Az Utazó a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles az Iroda tudomására hozni. Ezeket – elfogadásuk esetén – az Iroda legkésőbb az utazási okmányok átadásakor, a részvételi jegyen írásban igazolja vissza.

12.Az utazási feltételek az Iroda által szervezett utazásokra érvényesek, függetlenül attól, hogy az Utazó személyesen az Irodánál, az Iroda honlapján keresztül on-line, vagy az Iroda utazásközvetítő partnereinél foglalta le utazását.

13.Elektronikus úton történő foglalás esetén az Iroda visszaigazolását követően az Utazó köteles 24 ill. 48 órán belül az előleget megfizetni a visszaigazolásban foglaltak szerint. Amennyiben a részvételi díjat (díjelőleget) a szerződésben feltüntetett határidőre nem fizeti be az Iroda részére, úgy jogában áll Irodának azt lemondásnak tekinteni és az erre vonatkozó szerződési feltételeket érvényesíteni. Az utazási szerződés egyik aláírt példányát (a díjelőleg befizetése, átutalása mellett), az Utazó köteles az Irodának visszaküldenie.

 

RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉRVÉNYESSÉGE:

14.A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások árát, az Iroda eljárási díját, a szervezés költségét és az ÁFÁ-t foglalja magában.

15.Bel-vagy külföldi hatósági árváltozás, a közlekedési költségek (ideértve az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei) megváltozása vagy az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt az Iroda a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti, illetve csökkentheti.

16.A díjemelés/csökkentés indokát és mértékét az Iroda az Utazóval írásban közli.

17. Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az Utazó az erről kapott értesítés esetén a szerződéstől elállhat, vagy amennyiben a változást elfogadja, úgy az utazási szerződést módosítják a felek. Az Utazó a döntéséről az Irodát haladéktalanul – de legkésőbb 48 órán belül - köteles tájékoztatni.

AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA AZ IRODA RÉSZÉRŐL:

18. Ha az Iroda az utazási szerződéstől eláll, az Utazó – az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Irodának lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utazót terheli, ha alacsonyabb értékű, az Iroda köteles a díjkülönbözetet az Utazónak megtéríteni 14 napon belül.

19. Az Iroda a befizetett összeg visszatérítése mellett

• a hat napnál hosszabb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig,

• a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 7. napig,

• a két napnál rövidebb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 48. óráig

írásban tett nyilatkozattal felmondhatja az utazási szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő számot (min. 40 fő) nem éri el.

Az Iroda a felmondott utak befizetett részvételi díját 14 munkanapon belül visszafizeti az Utazónak.

20. Az Iroda kártérítési kötelezettség nélkül, az Utazó értesítésével egy időben, az utazási csomag megkezdése előtt jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Irodát az utazási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják, illetve amennyiben az Utazók egészségét és biztonságát közvetlenül vagy közvetve veszély fenyegeti, nem értve ide azt az esetet, amikor a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közé tett „utazásra nem javasolt” célországba és térségbe nem akar az Utazó utazni. Ebben az esetben az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy ha az Iroda ezen helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Iroda köteles a teljes befizetett díj 14 napon belüli visszafizetésére, amennyiben ezt az Utazó 7 napon belül írásban jelzi.

Ha a jelen szerződés szerinti utazás annak kezdeti időpontjában a 41/2020 (III.11.) Korm. rendelet vagy egyéb jogszabály által előírt tilalom hatálya alá tartozik, az utazási iroda a bánatpénz (lemondási díj) a 23. pontban meghatározott összegével megegyező mértékű igényt érvényesíthet (azaz a visszafizetés összegét ezzel csökkentheti), kivéve amennyiben a felek új utazási időpontban állapodnak meg, mely új utazás kezdeti időpontjaként legkésőbb 2021. december 31-ig tartó időszakon belül kerül meghatározásra. E megállapodásuk során a felek az utazási díj mértékének meghatározásakor figyelembe veszik az utazással érintett turisztikai szezon eltérőségéből származó, az utazási díj mértékét érintő árszínvonal-változásokat is.

Ha a jelen szerződés szerinti úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal COVID-19 (koronavírus) járvánnyal való érintettsége miatt az utazó a jelen szerződés szerinti időponttól kezdődő utazáson nem kíván részt venni, az utazási iroda a bánatpénz (lemondási díj) a 23. pontban meghatározott összegével megegyező mértékű igényt érvényesíthet (azaz a visszafizetés összegét ezzel csökkentheti), kivéve amennyiben a felek új utazási időpontban állapodnak meg, mely új utazás kezdeti időpontjaként legkésőbb 2021. december 31-ig tartó időszakon belül kerül meghatározásra. E megállapodásuk során a felek az utazási díj mértékének meghatározásakor figyelembe veszik az utazással érintett turisztikai szezon eltérőségéből származó, az utazási díj mértékét érintő árszínvonal-változásokat is.

Amennyiben az utazó az utazási irodával megállapodott új időpontban történő utazástól eláll, és felmondja az új utazási időpontra kötött utazási szerződést, úgy köteles a jelen utazási feltételek 23. pontjában rögzítettek szerint az eredeti utazás időpontjához igazodó bánatpénzt (lemondási díjat) fizetni.

21. Ha az Utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti Utazótársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utazót az utazásból, jogosult az utazási szerződést felmondani, és az Utazó a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben az Iroda az utazási szerződés felmondásából eredő kárainak megtérítését követelheti az Utazótól.

 

AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA AZ UTAZÓ RÉSZÉRŐL:

22. Az Utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Ha az Utazó azért áll el, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke meghaladja a 8%-ot, vagy az Iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetve a program lényegesen megváltozott, az Utazót a 17. pontban meghatározott jogosítványok illetik meg.

A Felek az utazó szerződéstől történő elállása esetére is megállapodnak az alábbiakban (lásd még 20 pont):

Ha a jelen szerződés szerinti utazás annak kezdeti időpontjában a 41/2020 (III.11.) Korm. rendelet vagy egyéb jogszabály által előírt tilalom hatálya alá tartozik, az utazási iroda a bánatpénz (lemondási díj) a 23. pontban meghatározott összegével megegyező mértékű igényt érvényesíthet (azaz a visszafizetés összegét ezzel csökkentheti), kivéve amennyiben a felek új utazási időpontban állapodnak meg, mely új utazás kezdeti időpontjaként legkésőbb 2021. december 31-ig tartó időszakon belül kerül meghatározásra. E megállapodásuk során a felek az utazási díj mértékének meghatározásakor figyelembe veszik az utazással érintett turisztikai szezon eltérőségéből származó, az utazási díj mértékét érintő árszínvonal-változásokat is.

Ha a jelen szerződés szerinti úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal COVID-19 (koronavírus) járvánnyal való érintettsége miatt az utazó a jelen szerződés szerinti időponttól kezdődő utazáson nem kíván részt venni, az utazási iroda a bánatpénz (lemondási díj) a 23. pontban meghatározott összegével megegyező mértékű igényt érvényesíthet (azaz a visszafizetés összegét ezzel csökkentheti), kivéve amennyiben a felek új utazási időpontban állapodnak meg, mely új utazás kezdeti időpontjaként legkésőbb 2021. december 31-ig tartó időszakon belül kerül meghatározásra. E megállapodásuk során a felek az utazási díj mértékének meghatározásakor figyelembe veszik az utazással érintett turisztikai szezon eltérőségéből származó, az utazási díj mértékét érintő árszínvonal-változásokat is.

Amennyiben az utazó az utazási irodával megállapodott új időpontra átfoglalt utazástól eláll, és felmondja az új utazási időpontra kötött utazási szerződést, úgy köteles a jelen utazási feltételek 23. pontjában rögzítettek szerint az eredeti utazás időpontjához igazodó bánatpénzt (lemondási díjat) fizetni.

23. Ha az Utazó az utazás megkezdése előtt áll el a szerződéstől (lemondja azt) vagy az Utazó egyéb okokból (pl. útlevél, személyi igazolvány, vízum hiánya vagy hatósági elutasítás stb. miatt) nem vehet részt az utazáson köteles az Iroda részére a részvételi díj, a vissza nem téríthető fakultatív programok, a megrendelt egyéb szolgáltatások, illetékek összege alapján bánatpénzt fizetni, aszerint, hogy a felmondás az utazás kezdő időpontjától mennyi idővel megelőzően történik. A bánatpénz (lemondási díj) mértéke:

- szerződéskötés napját követő naptól – az utazás megkezdése előtti 36. napig történő elálláskor 10 %,

- 35. - 25. napon belüli elálláskor 60%,

- 24. - 15. napon belüli elálláskor 70%,

- 14. - 8. napon belüli elálláskor 80%,

- 7. – 0. napon belüli ill. az utazási idő alatti elálláskor, vagy ha az Utazó az utazáson az elállás bejelentése nélkül nem vesz részt 100%.

(Speciális esetekben a külföldi partnerekkel kötött szerződések alapján ezek a feltételek változhatnak.

Olaszországi egyéni szállásfoglalások esetén: A szállás igénybevétele előtt az utazó az utazástól bármilyen okból visszaléphet, melyet köteles írásban jelezni. A lemondásért lemondási díj kerül felszámításra, függetlenül a befizetett előleg összegétől, melynek számítási alapja, hogy a lemondás mennyi nappal az utazás megkezdése előtt történt.

- szerződéskötés napjától – az utazás megkezdése előtti 22. napig történő elálláskor 0 %,

- 21. - 15. napon belüli elálláskor 70%,

- 14. - 8. napon belüli elálláskor 80%,

- 7. – 0. napon belüli ill. az utazási idő alatti elálláskor, vagy ha az Utazó az utazáson az elállás bejelentése nélkül nem vesz részt 100%.

A 21. napot megelőző lemondás esetén az utazásszervező az előleget utazási utalvány (voucher) formájában téríti vissza, mely a folyó évben, vagy az azt követő évben felhasználható.

Nagy – Britannia-i utazás esetén:

- szerződéskötés napját követő naptól -61. napon belüli elálláskor 10 %,

- 60. – 0. napon belüli ill. az utazási idő alatti elálláskor, vagy ha az Utazó az utazáson az elállás bejelentése nélkül nem vesz részt 100%.

Repülőjegy foglalások lemondásánál a légitársaságok feltételei az irányadók.

24. Fenti pont szerinti költségtérítés megfizetése (a befizetett részvételi díjelőlegből történő levonás) az Utazó elállásától számított 14 napon belül történik.

BIZTOSÍTÁS:

25.Ajánlatainkban szereplő utazásaink részvételi díja az utasbiztosítást nem tartalmazza. Utazásainkra ajánljuk a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás (BBP) megkötését, ill. lehetőségük van útlemondási biztosítás kötésére is.

26.Betegség-, baleset-, poggyász biztosítás: Mivel a külföldi orvosi ellátás költségei igen magasak, ajánljuk a megkötését. Kárigényüket a biztosítónál kizárólag a helyszínen felvett hivatalos jegyzőkönyvek (kórház, rendőrség, idegenvezető által készített jegyzőkönyv) benyújtásával érvényesíthetik. Minden utazó saját felelősségére dönt az utasbiztosításról. Biztosítás hiányában irodánk személyes asszisztenciát nem tud nyújtani a bajba jutottnak (erre hivatott a biztosító Assistance Szolgálata). Jó, ha rendelkezünk az úgynevezett EU kártyával is. Ez azonban nem elegendő nagyon sok esetben. A bankkártyákhoz tartozó biztosítások esetében is célszerű meggyőződni utazás előtt a következőkről:

- rendelkezik-e segítségnyújtó asszisztenciával abban az országban, ahová utazni készülünk,

- milyen összeghatárig nyújt fedezet baj esetén,

- kötődik-e valamilyen feltétel a biztosítás érvényesítéséhez, aktiválásához (pl.: bankkártya használata az adott országban a biztosítási esemény előtt, az utazás időtartama alatt). Amennyiben nincs erre vonatkozóan kiterjedt szolgáltatás, akkor egy káresemény esetén nagyobb költségek merülhetnek fel, melyet az Utazónak kell megfizetnie.

27.Útlemondási biztosítás:

Ez a fajta biztosítás utazásképtelenség esetére érvényes. Ha az Utazó saját vagy vele együtt Utazó társa, közeli hozzátartozója háziorvos, szakorvos által igazolt utazásképtelensége (betegség, baleset, haláleset) miatt vagy más igazolható ok (katonai szolgálatra behívás, lakás kirablása, természeti csapás, munkahely elvesztése) miatt nem tud részt venni az utazáson a biztosító a felmerült költségeket az utasnak megtéríti az alábbiak szerint:

  • önrész levonása nélkül, amennyiben az Utazó BBP utasbiztosítást is köt az útlemondási biztosítással egy időben
  • 20 % önrész levonása mellett, amennyiben az Utazó kizárólag útlemondási biztosítást köt

Útlemondási biztosítást az utazási szerződés megkötésének napjától számított 15 napon belül lehetséges megkötni, díját (mely a részvételi díj 3%-a) az előleg összegével együtt kell megfizetni a számlán szereplő határidőig.

Utazásainkra az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt termékeit kínáljuk.

Biztosításainkról bővebb információ: http://adriaholiday.hu/biztositasok

EGYÉB:

28. Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője vagy közvetítője útján teljesíti.

29. Az Iroda utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgári jogi felelősségi szabályok (Ptk. 6:248.-6:249 §) alkalmazása során a sztrájk, háborús és politikai konfliktus, a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozása a (Ptk. 6:248.-6:249) olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel, kivéve a 20. pontban foglaltakat.

30.Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért társaságunkat felelősség nem terheli. Az Utazó késéséből származó károk tekintetében az Irodát kártérítési felelősség nem terheli.

31.Az egyénileg Utazóknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venni, amelyről minden esetben az utastájékoztatóból kapnak információt. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak másnap tudják elfoglalni. Az Utazó késése esetén az Irodát kártérítési kötelezettség nem terheli.

32. Ha az Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles részvételi díjat arányosan leszállítani. Nincs mód a részvételi díj leszállítására, ha az Utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe.

33. Az Iroda fenntartja a jogot a szálloda/szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésére, kivételes esetekben. A változásról, amennyiben mód van rá, az Iroda értesíti az Utazókat.

34. Autóbuszos utazás esetén az Iroda min. 10 fős létszám esetén vállalja az Utazó által kért 1 településen való csatlakozási lehetőséget. Ez alatti létszám esetén a csatlakozási helyet az Iroda határozza meg.

35.Autóbuszos utazás alkalmával az ülőhelyeket minden esetben az Iroda osztja ki, figyelembe véve pl. a jelentkezés sorrendjét, a hozzátartozók együttes elhelyezését, az Utazók előre jelzett kéréseit. A kéréseket a szabad helyek függvényében igyekszik az Iroda figyelembe venni, de 100 %-ban nem áll módjában garantálni.

Az ülésrend az utazás teljes időtartama alatt érvényben marad és az ülőhelyet az indulás előtt kiküldésre kerülő Utazó tájékoztatón is szerepeltetjük. Az utolsó sor férőhelyeire árkedvezmény nincs. A meghirdetett létszámnál jelentősen kisebb vagy nagyobb csoport indításánál az Iroda az autóbusz típusára vonatkozó változtatás jogát fenntartja, mely esetleges kisebb, vagy nagyobb autóbusz esetében az üléshely módosulását is eredményezheti.

35.Az Utazó tájékoztatóban megadott indulási időpontoktól az Iroda eltérni nem tud.  Az Utazó tudomásul veszi az Iroda által megadott találkozóhelyet és indulási időpontot. Amennyiben az Utazó elkésik, az autóbusz a megjelölt indulási időponton túl maximum 15 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételét követően elindul. A késésből eredő károkért az Utazó felel, kárigényt az Iroda felé nem terjeszthet elő.

36.Az indulást megelőzően kiküldésre kerülő Utazó tájékoztatóban előre jelezzük a hazaérkezés várható időpontját is, mely azonban az útviszonyoktól és a forgalomtól függően változhat.

37.Hosszabb autóbuszos utazások esetében a rendszeres időközönként (3-4 óra) megtartott 15-20 perces pihenők egyrészt a programok pontos időbeosztásához, másrészt pedig a nemzetközi előírásokhoz alkalmazkodnak, melyek betartása a programok pontos menetének alapfeltétele.

38. Autóbuszos társasutazásra személyenként az alábbi csomagok vihetők:

- 1 nagyobb csomag (max.15kg), mely az autóbusz csomagterébe kerül elhelyezésre, menetközben nincs lehetőség belőle ki- ill. bepakolásra

- 1 kisebb kézitáska (max. 3 kg), mely az utastérbe kerül elhelyezésre

Egy esetleges közúti ellenőrzés során, a poggyász túlsúlyából eredő büntetés költsége az Utazót terheli.

Az autóbusz vezetője az engedélyezett darabszámot és tömeget meghaladó csomag autóbusz utazóterébe, illetve rakodóterébe történő felvételét megtagadhatja. Az Irodát nem terheli felelősség a csomagfelvétel megtagadásával kapcsolatosan az Utazót ért kárért.

39. Az Utazó poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során saját maga gondoskodik, kivéve, ha azt tovább szállítás vagy megőrzés céljából az Iroda vagy megbízottja átvette.

40.Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárás, útviszonyok, határátlépés...) jelentős késés következik be, ezért az Iroda felelősséggel nem tartozik. Az Iroda kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett - intézkedni a hiba elhárításáról.

41.Utazóinkat autóbuszos utazás esetén az érvényben lévő jogszabályok betartásával egy, ill. kettő gépkocsivezető szállítja.

SZERZŐDÉS HIBÁS TELJESÍTÉSE:

42.Az Utazó az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. Az utaskísérő köteles az Irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az Utazó az Irodát, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 10 napon belül írásban kell benyújtani az Irodához. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén az Iroda megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy az igazoló dokumentumok egy példányát. A bejelentett kárigény indokoltságát az Iroda köteles megvizsgálni és a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül az Utazót írásban tájékoztatni. 

A szerződésszegést az Iroda ésszerű határidőn belül orvosolja, amennyiben azt

- az Utazó az Irodának az utazási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén bejelentette, és

- a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy

- nem jár aránytalanul nagy költségekkel, figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára.

Ebben az esetben az Utazó a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti. Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.

Amennyiben az Iroda a megállapított ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazó jogosult maga orvosolni a hibát. Ebben az esetben az Iroda legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának összegéig köteles az Utazó igazolt költségeit megtéríteni.

Az Iroda nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet az Utazó. Nem illeti meg a díjengedmény az Utazót, ha az Iroda bizonyítja, hogy a szerződésszegés az Utazónak felróható.

Az Iroda nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha az Utazó valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

Amennyiben az Iroda az utazási csomag lényeges részét nem tudja az utazási szerződésben meghatározott módon teljesíteni, akkor többletköltség felszámolása nélkül, lehetőleg a szerződésben meghatározottal azonos minőségű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetősége van.  Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke az utazási szerződésben meghatározottnál kevesebb, akkor az Iroda a különbözetet díjcsökkentés jogcímén visszafizeti az Utazónak. Az Utazó a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól.

Amennyiben az Iroda szerződésszegése az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti, és azt ésszerű határidőn belül nem orvosolja, akkor az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, és díjengedményt, illetve a felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti.

Az Iroda mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta, amely az Iroda érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit az Iroda a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az Utazó vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta.

43. Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, az Iroda az Utazó érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és azok költségét az Utazónak megelőlegezi. Az intézkedés költsége az Irodát terheli, ha a szerződés teljesítése neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el. Az Iroda jogosult a segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott Utazónak felszámítani, amennyiben azt az Utazó szándékos vagy gondatlan magatartása okozta.

44. Az utazás során az Utazónak felróható okból bekövetkező, a szerződési feltételektől eltérő teljesítés esetén az Utazó kártérítési igénnyel nem léphet fel.

45. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.

46.Az Utazó az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi- és egyéb) jogszabályokat megtartani. A jogszabályok be nem tartása vagy megszegése miatt keletkezett károk és többletköltségek az Utazót terhelik. Amennyiben az Utazó a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az Iroda jogosult vele szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni. Amennyiben valakit bármely határon útlevelének ill. személyi igazolványának érvénytelensége, vízumhiánya vagy az esetleges EU-országokból való kitiltás miatt a hatósági szervek az utazásból kizárnak, úgy az autóbuszról csomagjával együtt le kell szállnia és a hazautazásról saját magának kell gondoskodnia.

47. Szerződő felek ezen szerződésből fakadó, valamint az utazással kapcsolatos minden vitás kérdést megpróbálnak békés úton, tárgyalások révén rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz, mely viták elbírálása az Utazó lakóhelye szerinti Bíróság illetékességébe tartozik.

48. Az Utazó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megkapta az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoztatót. Az Utazó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja az Iroda adatkezelési tájékoztatóját, egyúttal hozzájárulását adja, hogy adatait az Iroda a szerződés teljesítése érdekében a közreműködők részére továbbítsa.